Uslovi Putovanja

OPĆI UVJETI PUTOVANJA

  1. PREDMET UGOVORA

Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – Putničke agencije  V TOURS d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu V TOURS) i ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa  ugovor u svoje ime ili u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu PUTNIK). Ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što je potpisan od zaposlenika agencije (zaposlenik putničke agencije V TOURS ili bilo koje druge osobe ovlaštene za prodaju aranžmana V TOURS-a) i PUTNIKA koji je u cjelosti uplatio aranžaman ili je uplatio dio aranžmana odnosno akontaciju. Ukoliko putnik nije u mogućnosti potpisati lično ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kad V TOURS primi cijeli iznos novca za ugovoreni aranžman ili ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se neosporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma.

PUTNIK se za putovanje može prijaviti u agenciji V TOURS ili drugim ovlaštenim agencijama lično, telefonom, internetom ili nekim drugim načinom daljinske komunikacije. Prilikom sklapanja ugovora PUTNIK je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. PUTNIK jamči da je V TOURS-u dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obaveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

2. REZERVACIJE I PLAĆANJE

Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak od ukupne cijene aranžamana uplaćuje se najkasnije 20 dana prije početka putovanja ili se osigurava dokumentacija za neposrednu naplatu ukupne cijene aranžmana. Ukoliko putnik ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 20 dana prije polaska na put, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije. Za sve rezervacije uključujući i rezervacije na „upit“ potrebno je prvo dobiti pismenu potvrdu od agencije V TOURS-a ili ovlaštenih agenata. Zatraženu rezervaciju na „upit“ V TOURS se obavezuje obraditi u roku od 2 radna dana (subota se ne smatra radnim danom) pismeno ili usmeno obavijestiti putnika o statusu rezervacije. Ukoliko V TOURS u navedenom roku ne obavijesti putnika o učinjenom ili nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman, kompletan iznos uplate će biti vraćen PUTNIKU. Ukoliko PUTNIK ne prihvati zatraženu, a od strane V TOURS-a potvrđenu rezervaciju, PUTNIK je dužan V TOURS-u platiti naknadu za troškove rezervacije u iznosu od KM 80,00, uključujući i troškove uplate (akontaciju). Za potvrdu rezervacija po „Fortuna sistemu” ili po „Last minute“ ponudama PUTNIK je dužan odmah uplatiti iznos aranžamana u cjelosti ili osigurati nespornu naplatu cijelog iznosa aranžmana.

3. CIJENE

Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene paket aranžmana uključuju naknadu za troškove rezervacije koje se naplaćuju dodatno u iznosu 80,00 KM (po ugovoru) prilikom rezervacije. Cijene navedene u V TOURS programima bazirane su na osnovu ugovora s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj PUTNIK boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Organizator putovanja može predvidjeti da PUTNIK određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta PUTNIK eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge. V TOURS može najkasnije 20 dana prije početka putovanja zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečaja, do povećanja cijene usluga koje čine paket aranžman, osobito povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanje taxi za određene zračne i ostale luke i sl., povećanja cijene smještaja koje utiču na cijenu putovanja. U tom slučaju cijena aranžmana povećati će se recipročno povećanju cijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je formirana cijena. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, PUTNIK ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti V TOURS-u u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustajanja od aranžmana, PUTNIK nema pravo na naknadu štete. Ako PUTNIK svoje odustajanje ne dostavi V TOUR-u u pismenom obliku i u navedenom roku smatra se da se slažes promjenom cijene.

4. KATEGORIZACIJA  I OPIS USLUGA

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u V TOURS – ovim programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno se razlikuje. Smještaj, prehrana i druge usluge su pod nadzorom mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. V TOURS ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u V TOURS – vim programima važećim za navedeno putovanje, koja PUTNIK dobije bilo od strane V TOURS zaposlenika ili neke treće osobe. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko PUTNIK nije izričito ugovorio sobu / apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu / apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 15 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije individualne dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put o tome obavijestiti V TOURS, ukoliko kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.

5. PUTNI DOKUMENTI I POŠTIVANJE PROPISA

PUTNIK koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. PUTNIK je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan V TOURS-u dostaviti sve potrebne podatke i dokumente,  kao  i  vizu za zemlju u koju se putuje. V TOURS ne jamči osiguravanje vize. Ukoliko PUTNIK ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za dobijanje vize bude odbijen smatrat će se da je PUTNIK odustao od putovanja.

PUTNIK je dužan poštivati carinske, devizne i druge propise. Ukoliko PUTNIK zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko PUTNIK za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. PUTNIK je dužan brinuti se da on lično, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako u BiH, tako i u zemlju koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima, te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza PUTNIK odgovara za načinjenu štetu, V TOURS otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete PUTNIK podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji.

Potpisivanjem ugovora V TOURS smatra da je PUTNIK upoznat s propisima zemlje u koju putuje. Svim PUTNICIMA preporučamo da prije uplate aranžmana lično se informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju, imajući uvid u različitost propisa koji vrijede za pojedinih zemalje. V TOURS može uputiti PUTNIKA na  izvor informacija, ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi mogle proisteći za samog PUTNIKA usljed nepoštivanja tih propisa.

Neispravne putne isprave odnosno ne odobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje V TOURS i primjenjuju se uvjeti otkaza putovanja. V TOURS otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile neispravne putne isprave.

6. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

Ukoliko PUTNIK otkaže uplaćeni aranžman, V TOURS od ukupne cijene aranžmana zadržava (ako u programu nije navedeno drugačije):

Europska putovanja, odmori, skijanje

Do 31 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 80 KM

29 dana prije polaska 30% cijene aranžmana

28-21 dana prije polaska 40% cijene aranžmana

20-15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana

14-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Daleka putovanja, tečajevi stranih jezika

Do 31dana prije polaska 25% cijene aranžmana

30-16 dana prije polaska 80% cijene aranžmana

15-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Krstarenja

Do 47 dana prije polaska 10% cijene aranžmana

46-32 dana prije polaska  25% cijene aranžmana

31-18 dana prije polaska 50% cijene aranžmana

17-10 dana prije polaska 80% cijene aranžmana

10-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promjene. V TOURS zaračunava stvarne troškove zamjene ako PUTNIK nositelj ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana. Ukoliko 20 dan prije polaska na putovanje PUTNIK nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, V TOURS smatra da  je PUTNIK odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije za putovanje.

Ukoliko PUTNIK otkaže putovanje nakon kupovine karte avioprijevoznika ili nekog dugog prijevoznika V TOURS postupa prema pravilima datog prijevoznika.

7. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE V TOURS – a ILI PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA

Ako V TOURS prije početka putovanja izmijeni značajnije program, smještaj ili cijenu dužan je bez odgode o tome obavijestiti PUTNIK-a u pisanom obliku. PUTNIK može prihvatiti izmijenjeni program ili odbiti u roku 2  radna dana od obavijesti V TOURS-a. U slučaju odbitka ili oglušivanja na ponudu, V TOURS se obvezuje u roku od 7 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji mu je V TOURS ponudio smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se PUNIK odriče svih potraživanja V TOURS-a s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora. Ako V TOURS nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ako  ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, V TOURS može na svoj teret, a uz suglasnost PUTNIKA izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, te po potrebi obeštetiti PUTNIKA za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak PUTNIKA V TOURS može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se PUTNIK odriče prava na potraživanja od V TOURS-a za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.

Ako V TOURS nije mogao na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako PUTNIK iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, V TOURS  će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je PUTNIK suglasan s tim, te mu nadoknaditi eventualnu štetu koju je pri tom pretrpio. Šteta se isplaćuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa, i to na osnovi prigovora putnika. V TOURSI će prigovor rješavati na način naveden u točki 9. ovog ugovora. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana. V TOURS je ovlašten jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete PUTNIKU, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, ako je da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za V TOURS da ne sklopi ugovor. U tom slučaju PUTNIK  ima pravo na povrat uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga. V TOURS zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je V TOURS bio posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga. Ukoliko je V TOURS posrednik u prodaji aranžmana svoje klijete savjetuje da se upoznaju sa općim uvjetima putovanja organizatora. V TOURS zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje V TOURS ne može utjecati), i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. V TOURS ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. V TOURS ne odgovara za eventualne štamparske  pogreške programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na V TOURS web-stranicama.

8. PUTOVANJE U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA PUTOVANJA / TOUR OPERATERA

Za sve aranžmane gdje je V TOURS glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti putovanja, osim u slučaju gdje je V TOURS posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Takvi aranžmani će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju Opći uvjeti odgovornog organizatora, te V TOURS ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora PUTNIK u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

9. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

PUTNIK ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. PUTNIK je dužan uložiti pismeni prigovor V TOURS – u, i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu PUTNIKA da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja, te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji na odredištu), te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki PUTNIK – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. V TOURS neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. V TOURS je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom). V TOURS će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje V TOURS-a došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, PUTNIK ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovora kod kojeg ime smještajnog objekta  PUTNIK saznaje tek po dolasku na destinaciju (akcije kao: fortuna, rulet, no name, as, jocker, i sl.), PUTNIK prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja u sebi sadrže neizvjesne činjenice na koje V TOURS ne može utjecati, a PUTNIK je prihvatio takvo putovanje prvenstveno zbog povoljnije cijene, te zbog toga PUTNIK nema pravo prigovora prema V TOURS – u. Dok V TOURS ne odgovori prigovoru putnika, PUTNIK se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

10. ZDRAVSTVENI PROPISI

PUTNIK je dužan obavijestiti V TOURS o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, određen tretman, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. PUTNIK je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za putno zdravstveno osiguranje.

11. PRTLJAGA

Prijevoz  prtljage do određene  težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod avioprijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2.godine imaju pravo na besplatan prijevoz prtljage V TOURS ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod avioprijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo aviokompanija, i to na osnovu propisa koji vrijede u avioprometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR aviokompanije koja je izvršila prijevoz, te ga predaje predstavniku aviokompanije, jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, aviokompanija mu isplaćuje odštetu popropisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom avioprometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage tijekom putovanja.

12. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

PUTNIK lične podatke daje dobrovoljno. Lični podaci PUTNIKA potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. V TOURS se obvezuje da lične podatke PUTNIKA neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja ličnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko PUTNIK zaključi policu osiguranja tada će se njegovi lični podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Lični podaci PUTNIKA čuvat će se u bazi podataka. PUTNIK se slaže da se njegovi lični podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija V TOURS-a.

13. ZAVRŠNE ODREDBE

Opći uvjeti i uputstva o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg PUTNIK sklapa s V TOURS – om odnosno ovlaštenom putničkom agencijom u koju se prijavio za putovanje u organizaciji V TOURS-a.

Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve sporazumno riješiti. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.

Putnička agencija V TOURS d.o.o. Safvet bega Bašagića 17, Sarajevo